Porovnať (0)

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovávaniu osobných dát

ADOSA a.s. (provozovateľ webu Actisport.sk) so sídlom Zastávecká 1030, 66501 Rosice, IČ 49448170 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám predávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či odstránenie, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných dát

ADOSA a.s. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám predávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše data dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a nepredávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vašim právom je požiadať ADOSA a.s. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a pre aký účeľ o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciach potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať zdelenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočná osoba, ktorej náleží táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archívov apod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto data predané inému správcovi.

Aktualizácie údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzala k prípadným omylom. Podanie informácii o zmene údajov je nevyhnutne nutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.

S tým súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. 

Námietky

Pokiaľ se domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou ČR/SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vášho požiadavku. V okamžiku podania námietky, bude spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa taktiež s námietkou proti spracovaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorový úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej pokiaľ sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme pre účely ich spracovania.

Právo na odstránenie

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vašho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na odstránenie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše data uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto data i zo záložných systémov a niezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ničmenej tieto data nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účelom spracovania.

Kam se môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete taktiež obracať na email adosa@adosa.cz alebo na sídlo našej spoločnosti:

ADOSA a.s.
Zastávecká 1030
66501 Rosice

Webové stránky - súbory protokolov

Pokiaľ pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame následujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovedi http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximelne jedného roku a len pre účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívíte naše webové stránky, Ste informovaný, že využívame technológiu k zhromažďovaniu a ukladaniu informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využiť alebo zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok. Cookies samy o sebe neuchovávajú Vašu e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje, pokiaľ sa nám tieto informácie nerozhodnete poskytnúť sami, napríklad pri registrácii alebo objednávke na našich webových stránkach.

Všetok obsah našich stránok je chránený autorskými právami. Obsah nesmie byť v žiadnom prípade menený a bez písomného súhlasu používaný na iných internetových stránkach alebo sieťami prepojených počítačoch. Akékoľvek využitie pre verejné alebo komerčné účely podlieha súhlasu spoločnosti ADOSA a.s. Porušenie týchto podmienok zaväzuje k okamžitému zničeniu všetkého obsahu. Uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody zostáva vyhradené.

V niektorých prípadoch používame reklamné súbory cookies tretích strán, ktoré nám umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookies sa niekedy používajú pre personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizácie on-line reklamy.

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho použitia webovej stránky. Informácie o Vašom použití tejto webovej stránky, vytvorenej pomocou cookie (vrátane Vašej IP-adresy) sú prenášané na server Google v USA a sú tu uložené.

Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním tu popísaných súborov cookies. Všetky moderné prehliadače Vám ničmenej umožňujú zmeniť nastavenie súborov cookies. Svoje zariadenia si môžete nastaviť tak, aby prijímali všetky súbory cookies, aby Vás upozornili na vydanie súboru cookies, alebo aby nikdy neprijímali súbory cookies. Pokiaľ zvolíte poslednú možnosť, znamená to, že Vám nemôžu byť ponúknuté určité personalizované funkcie, a preto nebudete môcť plno využiť všetkých funkcií príslušných webových stránok. Každý prehliadač je iný, prejdite si preto vo svojom prehliadači ponuku Nápoveda, Možnosti alebo Predvoľby, kde sa dozviete, ako zmeniť nastavenie súborov cookies. Doporučujeme Vám, aby Ste pri navštevovaní našich webových stránok súbory cookies nevypínali.

Získavanie a ukladanie údajov môže byť kdekoľvek s účinnosťou do budúcnosti zrušené.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z kterého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a taktiež pre účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od ADOSA a.s. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailov, ktoré nám zdelíte a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne k týmto účelom. ADOSA a.s. nepredáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa ktokoľvek v budúcnu rozhodnete, že už od ADOSA a.s.  nechcete dostávať emaily pre tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako ADOSA a.s. spracováva následujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovávania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

 

Kategórie: Obchodná dokumentácia

 

Objednávka tovarov na eshopoch Actisport

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Áno (Heuraka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00)

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), DIČ právnickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), IČ právnickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Obchodná firma (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Titul (Osobný údaj)

Účel spracovania

vybavenie a dodávka objednávky

Doba spracovania

10 rokov

Spracovatelia

Marketingová agentúra, Správca Eshopu, Dodávateľ účetného software, Dodávateľ tovaru a služieb

Príjemcovia

Prepravná spoločnosť, Štátne inštitúcie

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj)

Účel spracovania

zasielanie reklamných a obchodných zdelení o aktuálnych akciách a ponukách eshopu actisport.cz alebo actisport.sk

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

Spracovatelia

Správca Eshopu

Príjemcovia

Marketingová agentúra

 

Objednávka tovarov na eshopu Actirun.cz

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Áno (Heuraka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00)

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), DIČ právnickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), IČ právnickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Obchodná firma (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Titul (Osobný údaj)

Účel spracovania

vybavenie a dodávka objednávky

Doba spracovania

časovo neobmedzené

Spracovatelia

Marketingová agentúra, Správca Eshopu, Dodávateľ účetného softwaru, Dodávateľ tovarov a služieb

Príjemcovia

Prepravná spoločnosť, Štátne inštitúcie

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj)

Účel spracovania

zasielanie reklamných a informačných zdelení o aktuálnych ponukách a akciách eshopu www.actirun.cz

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

Spracovatelia

Správca Eshopu

Príjemcovia

Marketingová agentúra

 

Registrácia nového užívateľa na eshopoch

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), DIČ právnickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), IČ právnickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Obchodná firma (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

založenie účtu klienta pre ľahšiu editáciu budúcich objednávok na našom eshope

Doba spracovania

10 rokov

Spracovatelia

Správca Eshopu, Dodávateľ tovarov a služieb

 

Príjmanie tovaru do servisu Actisport

 

Údaje boli získáné od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Áno

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Hmotnosť osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Vek osoby (Osobný údaj), Výška osoby (Osobný údaj)

Účel spracovania

identifikácie prijatého tovaru k servisu a informácie o lyžiarovi k nastaveniu lyží

Doba spracovania

do prevzatia späť tovaru zo servisu

 

Zmluva o zapožičaní výzbroje z požičovni Actisport

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Áno

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Adresa zákonného zástupcu (Osobný údaj), Číslo občianskeho preukazu (Osobný údaj), Hmotnosť osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Meno a priezvisko zákonného zástupca (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Vek osoby (Osobný údaj), Výška osoby (Osobný údaj)

Účel spracovania

Identifikácie zapožičaného tovaru a vypožičiavateľa pri zapožičanom tovare z požičovny

Doba spracovania

do vrátenia tovaru späť do požičovne

 

Reklamačný protokol Actisport

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Číslo bankovného účtu (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), DIČ právnickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), IČ právnickej osoby (Osobný údaj), Méno (Osobný údaj), Obchodná firma (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Titul (Osobný údaj)

Účel spracovania

pre evidenciu reklamácie a jej vybavenia

Doba spracovania

10 rokov

Príjemcovia

Dodávateľ tovarov a služieb

 

Fakturácia-daňový doklad

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), DIČ právnickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), IČ právnickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Obchodná firma (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Titul (Osobný údaj)

Účel spracovania

vystavenie faktúry alebo daňového dokladu

Doba spracovania

10 rokov

Spracovatelia

Správca Prytanis

 

Formulár pre vrátenie tovarov

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Číslo bankovného účtu (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

vybavenie vrátenia tovarov a jeho výmena za iné alebo vrátenie peňazí zákazníkovi

Doba spracovania

10 rokov

Spracovatelia

Dodávateľ účetného softwaru, Správca Prytanis

 

Kategória: Marketing

 

Registrácia k odberu newsletterov

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj)

Účel spracovania

zasielanie reklamných a obchodných zdelení o aktuálnych akciách a ponukách eshopov actisport.cz, actisport.sk, actirun.cz

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

Spracovatelia

Správca Eshopu, Dodávateľ tovarov a služieb

Príjemcovia

Marketingová agentúra

 

Súťaž Actisport

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), DIČ právnickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), IČ právnickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Obchodná firma (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

evidencia účastníkov súťaže, vyhodnotenie víťazov a odoslanie výhier

Doba spracovania

do vyhodnotenia súťaže

Príjemcovia

Prepravná spoločnosť, Marketingová agentúra

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj)

Účel spracovania

zasielanie reklamných a informačných zdelení o aktuálnych ponukách a akciách eshopu www.actisport.cz a www.actisport.sk

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

Príjemcovia

Marketingová agentúra

 

Prihláška na účasť v poriadanej akcii

 

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Oprávnený záujem

Osobné údaje

Číslo občianskeho preukazu (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

registrácia účastníka na akciu, zaistenie realizácie akcie a informovanie účastníka o podrobnostiach

Doba spracovania

10 rokov

Príjemcovia

Marketingová agentúra, Dodávateľ tovarov a služieb

 

 

Predávanie osobných údajov do tretích krajín

K predávanie osobných údajov spracovávateľom alebo iným príjemcom ve tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciach nedochádza.

 

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochany osobných údajov prebehla dňa 15. mája 2018.
Adresa predajne

Brechtova 27/7
638 00 Brno-sever

Ako sa k nám dostanete
Zobraziť na mape

info@actisport.sk
Otváracia doba
listopad - březen:
po–pá10.00–12.00
13.00–19.00
so09.00–12.00
 
duben - říjen:
po–čt10.00–12.00
14.00–18.00
10.00–12.00
sozavreté
 
+421 915 221 019
+420 548 522 422