Porovnať (0)

Obchodné podmienky


Okrem klasických obchodných podmienok sme pre vás pripravili aj skrátený prehľad najdôležitejších bodov. Ide však len o veľmi zjednodušenú verziu a nezahŕňa všetky potrebné informácie. Určite je vhodnejšie naštudovať si kompletné znenie, pokiaľ to však nie je možné, prečítajte si prosím aspoň nasledujúci prehľad.

Skrátené všeobecné obchodné podmienky

 • Kúpna zmluva sa automaticky uzatvára odoslaním objednávky.
 • Na našom e-shope sa môžete zaregistrovať a tým využívať výhody registrovaného zákazníka. Vaše osobné údaje slúžia iba nám a nikomu ich neposkytneme.
 • Tovar objednaný cez e-shop je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia.
 • Ak preberáte tovar od dopravcu, vždy si prosím skontrolujte, či je balík nepoškodený.
 • V prípade, že je balík poškodený, ihneď ho u daného dopravcu reklamujte.
 • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Ak budete tovar reklamovať, využite k tomu náš reklamačný formulár alebo kontaktujte vedúceho pracovníka.
 • Prevziať tovar možno osobne v našej kamennej predajni Actisport na adrese Brechtova 7, Brno-Lesná alebo si ho nechať poslať Slovenskou poštou alebo PPL.
 • Platiť za tovar je možné v hotovosti, kartou v našej kamennej predajni alebo si nechať tovar zaslať a využiť bankový prevod, dobierku alebo platobnú bránu GoPay.
 • Otázky vybavujeme telefonicky +420 731 431 912 alebo e-mailom info@actisport.sk.


Ďalej nasledujú už kompletné obchodné podmienky platné od 1. 2. 2022

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané spoločnosťou ADOSA a.s., so sídlom Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka 1129, ako prevádzkovateľa predajne Actisport (ďalej len "Predávajúci" ) a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatváranou medzi Predávajúcim a jeho zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") a (ďalej len "VOP").

2. VOP upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občianske znenie, vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa § 2079 a nasl . Občianskeho zákonníka (ďalej len "Kúpna zmluva"). Predávajúci a Kupujúci sa tieto VOP zaväzujú rešpektovať a dodržiavať.

3. Kupujúcim sa rozumie najmä spotrebiteľ, teda každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

4. Kúpna zmluva je uzatváraná dištančným spôsobom, tj. Bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach www.actisport.sk.

5. Kontaktné údaje Predávajúceho sú adresa: Brechtova 7, Brno 638 00, e-mail: info@actisport.cz, tel. +420 548 522 422

II. Predmet zmluvy


1. Predávajúci sa uzavretím kúpnej zmluvy za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy (tovaru) a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Predmetom kúpy je tovar, ktorý si Kupujúci objednal prostredníctvom internetových stránok www.actisport.sk. Bližšie určenie predávaného tovaru je podľa objednávky a podľa emailu potvrdzujúceho objednávku Kupujúceho.


III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a jej prijatím Predávajúcim. Prijatie objednávky Predávajúci Kupujúcemu potvrdí emailom na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke.
 2. Kupujúci môže využiť jedno z nižšie uvedených spôsobov objednania tovaru:
  1. prostredníctvom objednávkového formulára na internetových stránkach www.actisport.sk alebo
  2. emailom zaslaným priamo na emailovú adresu Predávajúceho info@actisport.sk.
 3. Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:
  1. identifikácia objednávateľa (meno, priezvisko),
  2. presné miesto dodania vrátane popisného čísla a PSČ,
  3. jednoznačný popis objednávaného tovaru (tj. hlavne typ a dĺžka lyží, množstvo a cenu za jednotku) presné miesto dodania vrátane popisného čísla a PSČ,
  4. zvolený spôsob úhrady (platba vopred bezhotovostným prevodom alebo platba v hotovosti pri dodaní tovaru) a
  5. zodpovednú osobu pre prevzatie tovaru (meno, priezvisko) vrátane telefonického spojenia.

V prípade, že objednávka nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto odseku, alebo budú vzbudzovať pochybnosti o skutočnom úmysle Kupujúceho objednať tovar, má predávajúci právo odmietnuť vybavenie objednávky. O tomto odmietnutí zašleme informáciu na emailovú adresu Kupujúceho.

 1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.


IV. KÚPNA CENA A SPÔSOBY PLATENIA

 

 1. Kúpna cena (vrátane DPH) zodpovedá cenám uvedeným v deň kúpy na internetových stránkach www.actisport.sk a je špecifikovaná podľa objednávky a podľa emailu potvrdzujúceho objednávku Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu hrubo nezodpovedajúce obvyklej cene za taký tovar na trhu. V takom prípade nie je predávajúci povinný tovar dodať a je povinný informovať Kupujúceho o správnej cene. Kupujúci má potom právo sa rozhodnúť, či tovar za takú (tj. Skutočnú) cenu tovaru prijme. Ak sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od začiatku.
 2. Cena tovaru môže byť Predávajúcim stanovená s kvantitatívnym a / alebo časovým obmedzením, pričom pre Predávajúceho je vždy záväzná cena v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Kúpnu cenu sa Kupujúci zaväzuje uhradiť podľa vybraného spôsobu úhrady pri objednávke. Spôsob úhrady je špecifikovaný v objednávke a v emaile potvrdzujúceho objednávku Kupujúceho. K zaplateniu dochádza vtedy, keď je príslušná suma pripísaná na účet Predávajúceho uvedeného na internetových stránkach www.actisport.sk, alebo kedy bude suma odovzdaná Predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. V prípade, že nebude suma uhradená v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať zákonné úroky z omeškania, a v prípade, že nebude celá kúpna cena uhradená do 20 dní od dňa jej splatnosti, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Kupujúci je oprávnený využiť jedného z týchto spôsobov platenia kúpnej ceny:
  1. platobnou kartou alebo online platobným prevodom prostredníctvom internetovej platobnej brány GoPay, pričom Kupujúci má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek uvedených na internetových stránkach www.actisport.sk,
  2. dobierkou prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa,
  3. bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedeného na internetových stránkach www.actisport.sk,
  4. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni Predávajúceho
  5. platobnou kartou pri osobnom prevzatí v predajni Predávajúceho prostredníctvom terminálu, pričom Kupujúci má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek podporovaných daným terminálom.
 5. Kupujúci nesie všetky náklady ním zvoleného spôsobu platenia kúpnej ceny, ak nebude v Kúpnej uvedené inak. Predávajúci nie je povinný náklady na jednotlivé spôsoby platenia kúpnej ceny na internetových stránkach www.actisport.sk uvádzať.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je poskytovateľ platobných služieb ani portálov, nenesie za akúkoľvek realizáciu platby cez tieto platobné služby zodpovednosť a tieto VOP sa nevzťahujú na podmienky ich využitia; tieto sa riadia podmienkami špecifickými pre platobné služby.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V. DODANIE TOVAROV A JEHO PREVZATIE

 

 1. Tovar, ktorý je predmetom kúpy, bude dodaný spôsobom vybraným pri objednávke. Spôsob dodania tovaru je špecifikovaný v objednávke a v emaile potvrdzujúceho objednávku Kupujúceho.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v primeranom čase od uzavretia kúpnej zmluvy a zabezpečiť dodanie spôsobom zvoleným Kupujúcim v objednávke. V prípade, že Kupujúci zvolil spôsob platby podľa čl. IV. ods. 3 písm. a), c) alebo e) VOP, potom doba dodania začne plynúť okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na dodanie tovaru, najmä poštovné, prepravné a / alebo balné.
 4. Kupujúci je povinný tovar prevziať. Ak neprevezme Kupujúci tovar a Predávajúcemu vzniknú náklady, je predávajúci oprávnený tieto náklady po Kupujúcim požadovať. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť, do doby potvrdenia prevzatia nie je predávajúci povinný tovar odovzdať. Miestom plnenia je dodacia adresa zadaná pri objednávke Kupujúcim.
 5. Kupujúci je oprávnený využiť jedného z týchto spôsobov dodania tovaru:
  1. dodanie tovaru prostredníctvom osobného odberu Kupujúceho v prevádzke Actisport (Brechtova 7, Brno-Lesná, 638 00); tovar je možné odobrať v pracovných dňoch medzi 10:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00; o uložení tovaru bude predávajúci informovať Kupujúceho emailom; tovar zostáva v mieste osobného odberu po dobu 3 pracovných dní, ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak; pri osobnom odbere je Kupujúci / iná oprávnená osoba k odberu povinný preukázať svoju totožnosť; nevyzdvihnutím si tovar v určenej dobe sa Kúpna zmluva ruší od začiatku;
  2. dodanie tovaru prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa (najmä Slovenská pošta as, DHL, PPL, Geis) na adresu zadanú Kupujúcim v objednávke ako doručovaciu adresu a ak nebude doručovacia adresa zadaná, považuje sa za doručovaciu adresu, adresa bydliska alebo sídla zadané Kupujúcim v objednávke;
 6. Náklady dodania tovaru v rámci Slovenskej republiky:
  1. 0 EUR - cena za dopravu pri objednávke nad 125 EUR
  2. 1 EUR - cena za dopravu pri objednávke pod 125 EUR a platbě na dobírku
  3. Cena za dopravu a platbu mimo dobierky je 5 EUR
  4. Cena za dopravu a platbu s dobierkou je 6 EUR
 7. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar spolu s dokladmi potrebnými pre jeho užívanie a uplatnenie práv z chybného plnenia, prípadne tieto doklady zašle na email, ktorý Kupujúci uviedol (tj. Daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list).
 8. Zmluvné strany dojednávajú, že spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne Predávajúci. Zmluvné strany týmto výslovne vylučujú ustanovenia § 2097 Občianskeho zákonníka.
 9. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po tom, čo ho prevezme a uhradí celú kúpnu cenu. Nebezpečenstvo škody prechádza s nadobudnutím vlastníckeho práva. Ak dodá predávajúci vec na miesto určené Kupujúcim, prevezme Kupujúci vec pri dodaní; v ostatných prípadoch prevezme Kupujúci vec pri predaji.


VI. CHYBY TOVARU, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

 1. Tovar je chybný, ak nemá vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a §2096 občianskeho zákonníka. Za chybu sa považuje aj plnenie iného tovaru. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných na užitie tovaru.
 2. Právo Kupujúceho z chybného plnenia (tovaru) zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci nemá právo z chybného plnenia (tovaru), ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení kúpnej zmluvy, najmä ak je u daného tovaru uvedené, že trpí vadou.
 3. Ak Kupujúci neoznámi chybu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci oznámi chybu tovaru prostredníctvom kontaktných údajov Predávajúceho.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to však neplatí (i) u tovaru predávaného za nižšiu kúpnu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, ( ii) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, (iii) u použitého tovaru, ktorého chyba zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, alebo (iv) ak to vyplýva z povahy tovaru.
 5. Chyba tovaru nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa kúpnej zmluvy.
 6. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené najmä neodborným či nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, mierou obvyklého opotrebovania. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté neopatrným, nevhodným alebo násilným mechanickým zaobchádzaním používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, ak je výrobcom určené - tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami poškodenia prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar mechanicky poškodený zásahom kupujúceho do výrobku a tiež do záručného listu. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebovanie dodaných vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním (kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani reklamovať).
 7. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad - faktúru so všetkými náležitosťami účtovného dokladu a ďalšími potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum, cena, množstvo, číslo objednávky).

 

Dĺžka záruky

 1. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim počas záručnej doby. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov a začína platiť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Reklamácia tovaru uplatnená po uplynutí uvedenej záručnej doby predávajúci nebude akceptovať. V rámci zákonnej záručnej doby sa reklamácie riadia ustanoveniami § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na tieto VOP.

 

Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia VOP a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa predajne Actisport: Brechtova 7, Brno 638 00.
 3. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu predajne Actisport. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (spiatočná adresa, tel. Číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké číslo objednávky. Na uplatnenie reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 4. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne ​​uvedenú Kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Ak sa zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nesprávne zaobchádzanie Kupujúceho, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Predávajúci zodpovedá za skryté vady tovaru, ktoré sa objavia pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s Kúpnou zmluvou), môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez závad, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu časti. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
 2. Ak je to však vzhľadom k povahe závady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 3. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade, že nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Ak neodstúpi Kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 5. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 6. Ak uplatní Kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na dopravu tovaru k Predávajúcemu hradí Kupujúci a Kupujúcemu ju hradí Predávajúci, pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení oprávnenej reklamácie do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť závadu.
 8. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu nasledujúceho po uplatnení reklamácie Kupujúcim.
 9. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie do vyzdvihnutia Kupujúcim! O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)
 10. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho alebo uvedenú Kupujúcim pri reklamácii.
 11. Kupujúci je povinný poškodenie obalu, resp. balenie, tovar nahlásiť ihneď Predávajúcemu prostredníctvom kontaktných údajov Distribútora a zároveň poškodenie obalu tovaru zaznamenať do príslušného dokumentu potvrdzujúceho odovzdania tovaru Kupujúcemu.


VII. TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČENIE

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Kúpnu zmluvu je okrem iného možné ukončit
  1. dohodou zmluvných strán;
  2. výpovedí; zmluvu je možné vypovedať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu; doba je 3 mesiace; zmluvu nemožno vypovedať, ak bola už splnená; alebo
  3. odstúpením.
 3. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť v obdobných prípadoch, najmä ak nebude schopný dodať tovar v dobe, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.actisport.sk, tovar nebude dostupný u dodávateľa Predávajúceho z iných dôvodov, ktoré budú činiť dodávku tovaru nadmerne nákladnú, komplikovanú, obtiažnu alebo nemožnú.
 4. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý objednal, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
  1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané na adresu Actisport, Brechtova 7, Brno 638 00 v dobe uvedenej v predchádzajúcom odseku. Ak chce Kupujúci túto možnosť využiť, musí tovar zaslať alebo odovzdať na svoje náklady v určenej dobe s tým, že dôležitý je dátum odoslania tovaru Predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. K odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  2. Táto doba je určená na to, aby sa spotrebiteľ mohol dostatočne oboznámiť s vlastnosťami zakúpeného tovaru, a nemožno ju chápať ako právo na výpôžičku tovaru. Toto právo tiež neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru. K tovaru je nutné priložiť písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy, doklad o nákupe, iniciály Kupujúceho a číslo účtu, na ktorý bude finančný obnos vrátený. Náklady spojené s dodaním tovaru vracia Predávajúci Kupujúcemu vo výške najlacnejšieho spôsobu dodania tovaru, ktorý je spotrebiteľovi ponúkaný.
  3. Tovar nesmie javiť známky opotrebovania, a to ani čiastočného, ​​musí byť v originálnom balení nepoškodený.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (napr. Lyže s namontovaným viazaním).
  5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu peňažné prostriedky predstavujúce kúpnu cenu najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy na bankový účet Kupujúceho alebo na adresu Kupujúceho alebo iným spôsobom, ktorý určil Kupujúci v odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako Kupujúci odovzdá Predávajúcemu tovar alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. V prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného tovaru bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o adekvátnu časť zodpovedajúcu prípadnému poškodeniu či chýbajúcemu tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Kupujúci berie na vedomie, že v takom prípade nedošlo k riadnemu odstúpeniu od kúpnej zmluvy.
  6. Predávajúci má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
  7. Ak nie je Kupujúci už schopný tovar vrátiť v pôvodnom stave a / alebo jeho hodnota bola už znížená tým, že došlo napr. K čiastočnému spotrebovaniu alebo opotrebovaniu tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, je Kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 1833 občianskeho zákonníka nahradiť v peniazoch. V takom prípade vykoná Predávajúci započítanie svojho nároku voči nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena znížená o nárok Predávajúceho. Kupujúci nesmie v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z tovaru odstraňovať originálne označenie (tj. Ceduľky, nálepky a pod.) A ak tak urobí, je v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka povinný Predávajúcemu nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
 5. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo dodatku tiež v prípade, že Kupujúci vstúpil do likvidácie, bolo proti jeho osobe začaté a prebieha insolvenčné konanie alebo návrh na začatie insolvenčného konania bol zamietnutý pre nedostatok majetku (ak niektorá z týchto skutočností nastane v priebehu trvania Kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený aj bez predchádzajúcej výzvy na zaistenie nápravy od Kúpnej zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť).


VIII. OSTATNÉ DOJEDNANIA

 

 1. Kupujúci je povinný priebežne sledovať novelizácie VOP a zoznámiť sa bez zbytočného odkladu so zmenami týchto VOP.
 2. Predávajúci môže informovať po uzavretí kúpnej zmluvy Kupujúceho o svojich obchodných ponukách a o ponukách svojich obchodných partnerov, s čím Kupujúci výslovne súhlasí.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie u tovaru na internetových stránkach www.actisport.sk môžu byť ilustratívne, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedením do zobrazenia v technickom prostriedku Kupujúceho, preto je Kupujúci povinný sa vždy zoznámiť s celým popisom tovaru a v prípade nejasností kontaktovať predávajúceho. V prípade rozporu medzi vyobrazením a popisom má prednosť opis tovaru uvedený na internetových stránkach www.actisport.sk, ak nevyplýva z informácií uvedených na internetových stránkach www.actisport.sk niečo iné.
 4. Kontaktné údaje Predávajúceho pre komunikáciu s Kupujúcim sú uvedené na internetových stránkach www.actisport.sk.
 5. Vplyvom technickej chyby internetových stránok www.actisport.sk môže dôjsť k zobrazeniu ceny u daného tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký tovar na trhu, v takom prípade predávajúci nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu a kontaktuje Kupujúceho a oznámi mu skutočnú cenu daného tovaru a Kupujúci má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú cenu akceptuje, ak sa tak nestane, ruší sa zmluva od počiatku.
 6. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne započítať svoje splatné aj nesplatné pohľadávky za Kupujúcim na pohľadávky Kupujúceho za Predávajúcim. Kupujúci nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky za Predávajúcim na pohľadávky Predávajúceho za Kupujúcim. Kupujúci nemá právo postúpiť svoje pohľadávky za Predávajúcim tretej osobe bez súhlasu Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek a akékoľvek svoje práva, alebo povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, alebo z týchto VOP alebo aj celú Kúpnu zmluvu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu Kupujúceho.
 7. Predávajúci má právo kedykoľvek meniť obsah internetových stránok www.actisport.sk bez predchádzajúceho oznámenia.
 8. Predávajúci je povinný nakladať s osobnými údajmi Kupujúceho v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 101 / 2000Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov poskytnutých Predávajúcemu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v Kúpnej zmluve a v súvislosti s ňou odovzdanej, a to na dobu neurčitú. Kupujúci si je vedomý svojich práv podľa § 12 a 21 zákona o ochrane osobných údajov. Všetky údaje sú zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely identifikácie klienta (tj. Kupujúceho). Údaje nebudú odovzdávané ďalej, s výnimkou odovzdania verejným orgánom v prípade existujúceho incidentu, s výnimkou osôb zaviazaných mlčanlivosťou a situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
 9. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie kúpnej zmluvy.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovate-ľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s ná-kupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod za-pojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení spro-stredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obcho-de. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnúť-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese: https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoloč-nosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.


IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

 1. Otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä potom občianskym zákonníkom.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. Živelné pohromy, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti, ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu elektrickej energie.
 3. Predávajúci nezodpovedá za služby poskytované ďalšími subjektmi, najmä prevádzkovateľmi platobných systémov alebo doručovateľov, ich kvalitu, kvantitu ani akékoľvek následky, ani za práva a povinnosti s týmito službami spojené, vedľajšej, apod.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté výpadkami internetových stránok www.actisport.sk.
 5. Ak VOP hovorí o škode, myslí sa týmto ujma vrátane jednotlivých nárokov, z ktorých sa skladá v zmysle Občianskeho zákonníka.


X. RIEŠENIE SPOROV A ROZHODNÉ PRÁVO

 

 1. Vztahy vyplývající z VOP a Kupní smlouvy se řídí českým právem. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
 2. Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud. Pokud bude vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vztahem mezi podnikateli, potom strany sjednaly, že místně příslušným soudem je Okresní soud pro Prahu-západ (jsou-li věcně příslušné okresní soudy), nebo Městský soud v Praze (jsou-li věcně příslušné Krajské soudy) a není-li věcně příslušný žádný z nich, potom se místně příslušný soud určí podle sídla Prodávajícího.
 3. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
 4. Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 44110 00 Praha 1

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. INFORMÁCIE KU SPRACOVANIU OSOBNÝCH DÁT

 1. ADOSA a.s. so sídlom Zastávecká 1030, 66501 Rosice, IČ 49448170 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám predávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, pokiaľ sú urobené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutí založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí, týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.
 2. Podrobné zásady spracovania osobných údajov nájdete tu: https://www.adosa.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Dojednanie v Kúpnej zmluve má prednosť pred dojednaním vo VOP, ak by však akékoľvek dojednanie v zmluve bolo neplatné alebo nevymáhateľné, využije sa dojednanie VOP namiesto tohto ustanovenia Zmluvy.

 

Adresa predajne

Brechtova 27/7
638 00 Brno-sever

Ako sa k nám dostanete
Zobraziť na mape

info@actisport.sk
Otváracia doba
listopad - březen:
po–pá10.00–12.00
13.00–19.00
so09.00–12.00
 
duben - říjen:
po–čt10.00–12.00
14.00–18.00
10.00–12.00
sozavreté
 
+421 915 221 019
+420 548 522 422